Rodzina 500+

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt

Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20

68-200 Żary
pok. 30, parter

e-mail: poi@zary.sr.gov.pl
tel. 68 363 53 42
fax 68 419 83 33

Pracownik BOI starszy sekretarz sądowy Joanna Szewczyk

 

BOI wchodzi  w skład Oddziału Administracyjnego
i podlega Kierownikowi Oddziału Administracyjnego

Anna Zawiślak
pok. 301 III piętro
tel. 68 363 53 00

fax 68 419 83 21

Godziny urzędowania:

Poniedziałek*
7:30 - 12:00 oraz 12.15-14.30

od 14.30-17.30 Interesanci przyjmowani są w Sekretariatach Wydziałów

 

*W pierwszy (nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy) poniedziałek każdego miesiąc BOI
oraz Czytelnia akt są czynne w godzinach od 10.15-14.00 oraz 14.15-17.30.
W godzinach od 7.30-10.15 Interesanci przyjmowani są w Sekretariatach Wydziałów.

Wtorek-Piątek
7:30 - 12:00 oraz od 12.15-14.30

BOI  obsługuje następujące wydziały:

 • I Wydział Cywilny
 • II Wydział Karny
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • IV Wydział Pracy

Integralną częścią BOI jest Czytelnia akt

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie, na podstawie danych
  z sądowych systemów informatycznych;
 2. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw
  w biurze nie będzie możliwe;
 3. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 4.     udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych    
      wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże
      się z ochroną praw człowieka;
 5. udostępnianie formularzy sądowych;
 6. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 7. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;
 8. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
 9. informowanie o kosztach sądowych i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
 10. informowanie o czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych toczących się we wszystkich Wydziałach Sądu Rejonowego w Żarach, z uwzględnieniem należytego umocowania interesanta/pełnomocnika do uzyskania informacji

Udzielanie informacji w zakresie przekraczającym możliwość obsługi interesantów odbywa się wyłącznie
w oparciu o dane zawarte w systemie informatycznym Sędzia 2.

Interesanci mogą kontaktować się z BOI  osobiście, telefonicznie oraz przez pocztę elektroniczną.

Wszyscy Interesanci BOI (w tym prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni) obsługiwani są według kolejności zgłoszeń.


Liczba wyświetleń: 4510
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-03