Rodzina 500+

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Sąd Rejonowy w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zary.sr.gov.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub wyłączeń:

        - z uwagi na prowadzenie strony internetowej przed dniem 23 września 2018r., serwis zawiera dokumenty, które są skanami oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości są one poprawiane. Do dokumentów zamieszczanych po dniu 23 września 2020r, będą stosowane aktualnie obowiązujące przepisy.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2020r.

 

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Administratora Systemu Informatycznego oraz Redaktora strony internetowej Sądu Rejonowego w Żarach.

https://zary.sr.gov.pl/download.php?inst=1&id=1738

 

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-09-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-11

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Izabela Wolak, dane kontaktowe:

Adres e-mail: izabela.wolak@zary.sr.gov.pl.

numer telefonu +48 68 36 35 329.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej:

Sąd Rejonowy w Żarach

ul. Spokojna 20

68-200 Żary

e-mail: sekretariat@zary.sr.gov.pl

tel. +48 68 36 35 300

 

Osoba odpowiedzialna:

Izabela Wolak

e-mail: izabela.wolak@zary.sr.gov.pl

tel. +48 68 36 35 329

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

  1. Budynek, w którym mieści się siedziba Sądu Rejonowego w Żarach przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, natomiast przy wejściu dla osób niepełnosprawnych znajduje się kolejne jedno miejsce parkingowe.
  3. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Spokojnej. Wejście główne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się z drugiej strony budynku i jest oznakowane stosowną tablicą informacyjną. Przy wejściu dla osoby niepełnosprawnej znajduje się dzwonek. Wejście realizowane jest przy udziale pracownika ochrony, który prowadzi osobę niepełnosprawną do windy, którą można wjechać na każdą kondygnację budynku sądu.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. Biuro Podawcze i Biuro Obsługi Interesantów znajdują się na parterze. Osoba niepełnosprawna ma swobodny dostęp do obsługi.
  6. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na I, II i III piętrze, po lewej stronie korytarza, wszystkie wyposażone są w system przywoływania w nagłych wypadkach.

 

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

Sąd Rejonowy w Żarach realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu , gdzie znajduje się oznakowane   stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę:

Ikona migam

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/