Rodzina 500+

Skargi i wnioski

 

Zasady przyjmowania skarg i wniosków regulują przepisy:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg
    i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.524)

 

Prezes Sądu Rejonowego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu rejonowego. 
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest
Prezes Sądu Okręgowego.

Organem właściwym do rozpoznawania skarg na działalność Prezesa Sądu  Rejonowego jest Prezes Sądu Okręgowego  (Pl. Słowiański 6, 65-069 Zielona Góra).

 

 Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie i przyjmowane przez Biuro Podawcze,
  • w formie ustnej do protokołu w sekretariacie Prezesa Sądu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@zary.sr.gov.pl lub  Elektronicznej  Skrzynki Podawczej  uPUAP 

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

             Skargi i wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądu, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli
             jak również zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się
             bez rozpoznania, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę  z podaniem przyczyny
             pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.