Rodzina 500+

OŚRODEK KURATORSKI NR 1 PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŻARACH

Zarządzeniem nr 205/23 Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 24 listopada 2023 roku zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Rejonowego w Żarach z dnia 10 listopada 2023r. (OA-0101/-2/23), a także pozytywną opinią Kuratora Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2023r. (Ku. Org.. 66/23) z dniem 15 grudnia 2023r. utworzono Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Żarach ul. Spokojna 20, 68-200 Żary.

 

Działalność Ośrodków Kuratorskich reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie ośrodków kuratorskich z dnia 23 listopada 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2449).

Skierowanie do Ośrodka Kuratorskiego następuje na podstawie postanowienia Sądu – jest to środek wychowawczy przewidziany w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700).

Ośrodki Kuratorskie prowadzą działalność wychowawczą, resocjalizacyjną, terapeutyczną, profilaktyczną i kontrolną, poprzez: przeciwdziałanie rozwojowi demoralizacji nieletnich; przeciwdziałanie przyczynom przestępczości; przeciwdziałanie uzależnieniom nieletnich; eliminowanie zaniedbań wychowawczych; wdrażanie do przestrzegania norm społecznych; wdrażanie do przestrzegania norm prawnych; kształtowanie postaw i umiejętności społecznych;  naukę samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi; kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości; rozwijanie zainteresowań, uzdolnień
i kreatywności; pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych; rozwiązywanie problemów emocjonalnych; wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego; współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

 

Siedziba Ośrodka Kuratorskiego Nr1:

Budynek Sądu Rejonowego w Żarach

Ul. Spokojna 20

68-200 Żary

tel. 571 606 922

 

Godziny pracy Ośrodka Kuratorskiego Nr 1:

Poniedziałek: 14:30 – 19:30

Wtorek: 14:30 – 19:30

Środa: 14:30 – 19:30

Czwartek: 14:30 – 19:30

 

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego Nr 1:

Kurator specjalista Marlena Rabiega – kurator rodzinny i nieletnich

 

Wychowawcy pracujący w Ośrodku Kuratorskim Nr 1 w Żarach:

-     Kurator specjalista Konrad Wagner kurator rodzinny i nieletnich

-     Starszy kurator zawodowy - Izabella Gaweł – kurator rodzinny i nieletnich

-     Krystyna Michałów - kurator społeczny

-      Kurator specjalista - Renata Lepko – kurator dla dorosłych  

 

Kontakt z Kierownikiem Ośrodka Kuratorskiego w dniach dyżuru:

Poniedziałek, wtorek 08:00-13:00

Sąd Rejonowy w Żarach, ul. Spokojna 20, pokój 235, tel. kom. 728 961 677

Zarówno osobiście, jak i telefonicznie.

 

Numery telefonów służbowych do kadry ośrodka:

-        Marlena Rabiega – kierownik – 728 961 677

-        Konrad Wagner 795 412 831

-        Izabella Gaweł - 504 018 759

-        Krystyna Michałów – 698 403 796

-        Renata Lepko - 728 966 544  

 

Korespondencję do Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 należy kierować do Sądu Rejonowego w Żarach II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Żarach, ul. Spokojna 20, 68-200 Żary, wraz z dopiskiem wskazującym Ośrodek Kuratorski Nr 1.

6  5  4  3  2
 1  9  10  12  16
 13  14  18  19  17-—-kopia
 7