Rodzina 500+

Konta bankowe

Konto przeznaczone na dochody budżetowe: 

Narodowy Bank Polski

Oddział w Zielonej Górze

Al. Wojska Polskiego 25, 65-077 Zielone Góra

25 1010 1704 0058 8722 3100 0000

na to konto należy dokonywać wpłat typu:

  • grzywny
  • opłaty i koszty sądowe
  • wpisy do sprawy

 

Kod BIC Narodowego Banku Polskiego :  NBPLPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku (nrb) kodu kraju, dla Polski „PL”

 

Konto przeznaczone na sumy na zlecenia: 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Zielonej Górze

ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielone Góra

83 1130 1222 0030 2046 4320 0005

na to konto należy dokonywać wpłat typu:

  • zaliczki na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, tłumaczy, mediatorów, itp.,
  • fundusz zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • za wpis do Rejestru Spadkowego, które będą  przekazywane na rachunek KRN (Ustawa z dnia 10.07.2015r. o zmianie  ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks  postępowania cywilnego oraz  niektórych  innych ustaw z późn. zm.)

 


Konta sum depozytowych: 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Zielonej Górze

ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielone Góra

60 1130 1017 0021 1002 8790 0004 - waluta PLN

33 1130 1017 0021 1002 8790 0005 - waluta USD

17 1130 1017 0021 1002 8790 0002 - waluta EUR

44 1130 1017 0021 1002 8790 0001 - waluta CHF

87 1130 1017 0021 1002 8790 0003 - waluta GBP

na te konta należy dokonywać wpłat typu:

  • poręczenia majątkowe, zabezpieczenia
  • wadia

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Zielonej Górze

ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielone Góra

94 1130 1222 0030 2046 4320 0001


na to konto należy dokonywać wpłat typu:

  • nawiązki
  • świadczenia pieniężne