Rodzina 500+

DYREKTOR SĄDU

Dyrektor Sądu Rejonowego -   Beata Domaracka

pokój 325, III piętro

tel. 68 36 35 320

fax. 68 41 98 320

e-mail: dyrektor@zary.sr.gov.pl

 

Sekretariat Dyrektora Sądu - inspektor Izabela Wolak

ul. Spokojna 20, 68-200 Żary

pok. 327, III piętro;

tel. 68 363 53 29,  fax 68 419 83 21

e-mail: sekretariat@zary.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku

7:00 - 15:00

 

Zakres zadań Dyrektora Sądu:

1) kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 z  póżn. zm.),  tj.:  zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań,

2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;

4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu,z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;

5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;

6) dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.