Rodzina 500+

ZESPOŁY KURATORSKIE

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

  1. Nadzory sprawowane nad nieletnimi.
  2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
  3. Dozory sprawowane nad skazanymi.
  4. Nadzór nad wykonaniem kar ograniczenia wolności.
  5. Nadzorowanie pracy kuratorów społecznych.
  6. Udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych,
  7. Zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu,
    w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych dla realizacji art. 72 § 1 pkt. 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze