Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

Informacje ogólne
19.09.2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W ŻARACH OA-102-8/17

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY  W SĄDZIE  REJONOWYM W ŻARACH OA-102-8/17

      

 
 
 

OA-102-8/17                                                                                                                                                           Żary, dnia 19 września 2017r.

OGŁOSZENIE
o konkursie na staż urzędniczy   

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żarach 
ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Żarach

 

Stanowisko: stażysta w Sądzie Rejonowym w Żarach
Przewidywane stanowisko po odbyciu stażu: sekretarz sądowy

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-  protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach
-  wykonywanie wydanych w sprawach sadowych  zarządzeń;
-  wszystkie  czynności związane z prowadzeniem akt sądowych  oraz  urządzeń
   ewidencyjnych służących do ich rejestracji;
-  wykonywanie  innych  czynności   zleconych przez  przełożonych.


2. Wymagania niezbędne – zgodnie z  art. 2 ustawy z dnia 18  grudnia 1998r.
o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. 2017r., poz. 246 t.j.)  urzędnikiem  
może  zostać osoba:
1) która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) o nieposzlakowanej opinii;
3) która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  
    publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Dodatkowe wymagania od kandydata:
1) wykształcenie co najmniej wyższe pierwszego stopnia,  umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
2) znajomość  techniki pracy biurowej, w tym  umiejętność  posługiwania się sprzętem
komputerowym;
3) komunikatywność;
4) kreatywność;
5) rzetelność i dokładność;
6) wysoki poziom kultury osobistej:
7) zdolności analityczne;
8) odporność na stres;
9) umiejętność pracy w zespole;
10) systematyczność;
11) znajomość przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062) oraz  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316);

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
2) podanie  o przyjęcie do pracy na dane stanowisko,
3) list motywacyjny,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) ewentualne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje,
6) ewentualne kopie świadectw pracy lub zaświadczenia o pracy,
7) kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
8) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
oraz o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
10) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Załączniki można pobrać na stronie internetowej Sądu: www.zary.sr.gov.pl
lub w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Żarach przy  ul. Spokojnej 20,
pokój nr 301 (III piętro).

 4. Kandydaci poddani będą 3-etapowemu konkursowi:

Etap pierwszy  – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów
                       formalnych przystąpienia do konkursu;

Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Żarach.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 29 września 2017r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w  Żarach  przy ul. Spokojna 20,
pokój nr 301 (III piętro)  lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie.
W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie podana kandydatom   poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w  budynku Sądu Rejonowego w Żarach  i na stronie internetowej Sądu pod adresem: www.zary.sr.gov.pl w zakładce: OFERTY PRACY. 

 Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone będzie można odebrać w pokoju 301 (III piętro) budynku Sądu Rejonowego w Żarach przy ul. Spokojnej 20 w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej Sądu.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu lub telefonicznie pod nr telefonu: 68 36 35 300.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego 
Sabina  Dragon

« powrót


Liczba wyświetleń: 555
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-19