Rodzina 500+

PREZES

Prezes Sądu Rejonowego -  SSR Anna Tecław

Wiceprezes Sądu Rejonowego – SSR Arkadiusz Pintal

Sekretariat Prezesa Sądu

ul. Spokojna 20,
68 - 200 Żary,

pok. 327,  III piętro;

tel. 68 363 53 29,  fax 68 419 83 21

Prezes Sądu Rejonowego
przyjmuje interesantów
w każdy wtorek  od godziny 9.00 do godziny 13.00 
w sprawach  skarg i wniosków  dotyczących pracy  sądu w zakresie funkcjonowania Wydziałów:

II Karnego  oraz  IV Pracy.

Wiceprezes Sądu  Rejonowego
przyjmuje interesantów
w każdy wtorek  od godziny 9.00 do godziny 13.00 
w sprawach  skarg i wniosków  dotyczących pracy sądu w zakresie funkcjonowania  Wydziałów:          

I Cywilnego, III Rodzinnego  i Nieletnich  oraz V Ksiąg Wieczystych.

Prezes Sądu Rejonowego zostaje powołany w trybie ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2062)

 1. Kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy Prawo  o ustroju sądów powszechnych,
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
  • powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądu rejonowego, a  w szczególności:Jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2062) i wykonuje w stosunku do dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.Pełni inne czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2016, poz.2062) oraz przepisach odrębnych.
  • bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach;
  • kontroluje działalność sekretariatu wydziału;
  • bada prawidłowość przydzielania sędziom i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą.
 3. Pełni funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego

Wiceprezes Sądu Rejonowego zostaje powołany w trybie ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2062.)

 1. Wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego,
 2. Udziela  informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy  z dnia 6 września 2001r.     
  o dostępie do informacji  publicznej (t.j.  Dz. U. z 2016, poz. 1764),
 3. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w czasie nieobecności.
 4. Pełni funkcję Przewodniczącego IV Wydziału Pracy.
Liczba wyświetleń: 16015
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-27